Menu

Ontwerpend leren

Print Friendly, PDF & Email

Ontwerpend leren is een middel om kinderen een probleemoplossende houding aan te leren. Het proces van ontwerpend leren is een cyclus die je (steeds opnieuw) doorloopt. De meest simpele vorm ervan is ‘trial and error’. Je maakt iets, test het en verbetert het. Dat test en verbeter je weer, en zo ga je door tot je een goed product hebt. Deze basis is uit te breiden naar bewuster ontwerpen waarbij je een programma van eisen maakt en het ontwerp evalueert. Deze uitgebreide cyclus kun je opdelen in zeven stappen:

stappen van ontwerpend lerenkopie

Gebaseerd op: Van Graft, M. & Kemmers, P. (2007), Den Haag; Stichting Platform Bèta Techniek.

1.Probleem constateren

Het vertrekpunt is een probleem of situatie waarvoor je een oplossing zoekt.

2.Verkennen

De leerlingen verkennen dit probleem door na te gaan wat ze er van weten. Vervolgens denken ze na over een ontwerp voor het product dat dit probleem kan oplossen. Aan welke eisen moet het product voldoen? Bij elke eis bedenken de leerlingen verschillende oplossingen.

3.Ontwerp maken

De leerlingen kiezen de beste oplossingen en combineren deze tot een ontwerp voor het product.

4.Product maken

Aan de hand van het ontwerp gaan de leerlingen het product maken.

5.Testen en evalueren

Tijd om te testen. Doet het product wat het moet doen? Voldoet het aan alle eisen? Hoe kunnen we het product verbeteren?

6.Presenteren

De leerlingen verwerken hun bevindingen en presenteren deze.

7. Verdieping/ verbreding

Tot slot brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan. Bijvoorbeeld: is je product of ontwerp ook in andere situaties te gebruiken? Als de verdieping leidt tot een nieuwe vraag of nieuw probleem waarvoor een oplossing nodig is, dan beginnen de leerlingen opnieuw met de ontwerpcyclus.

Materialen van c3

voorkant gids ontwerpend lerenLeerkrachtgids ‘Ontwerpend leren met chemie – Snoep en speedboot’ 
In deze gids vind je voorbeelden en handvatten hoe je de didactiek van ontwerpend leren toepast. In de gids staan twee uitgewerkte voorbeeldlessen. Een uitgebreide les waarin leerlingen zelf snoep ontwerpen en een kortere les waarin leerlingen een speedboot maken met een aandrijving op basis van een chemische reactie. De voorbeeldlessen zijn zo uitgewerkt dat je het format kunt inzetten rond andere ‘maak’proeven van Centrum JongerenCommunicatie Chemie.
>> Bij de gids zijn werkbladen en aanvullende informatie te downloaden.

Document ‘Vragen stellen: in gesprek tijdens een proef’
Door vragen te stellen tijdens een proef stimuleer je kinderen om nieuwe dingen te proberen en zo hun onderzoekende en probleemoplossende houding te ontwikkelen.

Kerndoelen

De lessen van de leerkrachtgids Ontwerpend leren met chemie sluiten aan bij de volgende kerndoelen:
26. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.
33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Meer informatie